ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಡಿ32415PDFಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಹಾಗೂ ವಗೈರೆ 102019/2/1ಪೈ8640001/12/2016