ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಡಿ63315PDF1)ವಾಸುದೇವ 2)ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಶಿಂತ್ರೆಮುಖ್ಯಸ್ಥರು3436003/03/2012