ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಡಿ82415PDFಮಹ್ಮದಹನೀಫ ಹುಸೇನಸಾಬ ಮುಜಾವರಕಟ್ಟಗೆ ಅಡ್ಡೆ0 025/07/2017