ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಡಿ153315PDF1) ನಿತೀಷ 2) ಅನೀಷ ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಸದಾರ ತಾಯಿ ಸವಿತಾಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು9490,49312690010/12/2012