ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಡಿ192415PDFಶಾರದಾಬಾಯಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಕುಂಬಾರಮೂಖ್ಯಸ್ಥರು10242/ಎ/22736005/01/2013