ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಡಿ.ಸ್ಪೆ202417CORNERಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಗಂ ಪರಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಖರೀದಿದಾರರು0 031/07/2013