ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56102718PDF1) ಶುಭಾ ಗಂ ಭೀಮರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 2) ಸುವರ್ಣ ಯಲಗುರ್ದರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಾರಸಾ9468/1,2,3,471/1,2,3,4,5002/01/2013