ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56112718PDFಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಗಪ್ಪ ಕಮ್ಮಾರ ಉರ್ಫ ಕುಂಬಾರಕೋರ್ಟ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ10426016/04/2016