ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56122718PDFಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮ. ಶೆಟ್ಟರಮುಖ್ಯಸ್ಥ10193/ಅ/1ಅ/363933028/09/2000