ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56142718CORNER1)ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 2)ದೀಪಾ ತಂ ಶಿವನಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡರವಾರಸಾ