ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5615  CORNERಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರಕಾರಿ ಕಚ್ಚಾ ಮಸೂತಿ ಮತ್ತು ತಾಲೀಮಖಾನ ಜಮಾತೆ ಬೇಪಾರಿಗಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟ