ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56182718PDF(ಕ್ರಷ್ಣರಾವ ರಾ. ದೇಸಾಯಿ)ರಿಂದಾಬಾಯಿ ಗಂ ಕ್ರಷ್ಣರಾವ ದೇಸಾಯಿ 2)ಉಷಾ ಗಂಗಣೇಶ ದಿಕ್ಷಿತಬಾಡಿಗೆದಾರ102283933024/04/2000