ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56212718PDFರುದ್ರವ್ವ ಬಾ. ಅಮೇಚೂರ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯಸ್ಥ10223/ಎನ್‌/143933007/05/2002