ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56282718PDFಮಧುಕರ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಉರ್ಫ ಢಗೆ ವಾರಸಾ0  12/07/2017