ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56302718PDFಜಗದೀಶ ತಂ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಿಹಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ4423/1ಅ031/07/2014