ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56312723.5PDFಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂ. ದೇವರಾಯಪ್ಪ ವರ್ಣೇಕರ ವಗೈರೆ 1 ಜನಮುಖ್ಯಸ್ಥ9504ಜಿ3933009/05/2002