ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56432718PDFಮಹಾಂತಪ್ಪ ಶಿ. ಕಗಲಗೊಂಬ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯಸ್ಥ10194/1/ಅ3933023/12/2001