ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56452718PDFಬಿಷ್ಟಪ್ಪ ಮಳಿಯಪ್ಪ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಉರ್ಫ ಸೂಳಿಕೇರಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ10217ಎ/1/93933024/06/2002