ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56472718PDF1) ಜಾಫರ ತಂ ರಹಿಮಾನಸಾಬ ಬೇಪಾರಿ 2) ಜಾವೇದ ತಂ ರಹಿಮಾನಸಾಬ ಬೇಪಾರಿ ಖರೀದಿದಾರರು0 023/09/2013