ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56482718PDFಸರೋಜಾ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲಕೋರ್ಟ ರಾಜೀ ಡಿಕ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ