ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56482718PDFಶಾವಕ್ಕ ಭೀಮಪ್ಪ ಕರಿಯಣ್ಣವರ 2) ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂ. ಜಯಂದ್ರ ಕೂಡಗಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ10223ಎನ್/93933015/09/2000