ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56512718PDFಕಾಶೀಮಸಾಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ಕಲಾದಗಿ ವಗೈರೆ 12 ಜನರುಮು.ಜಂಟಿ133/6,35,36,26/ಅ/13933023/11/2001