ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56552718PDF(ಚನಬಸಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಣಗಾರ ವಗೈರೆ)ಮಹಾದೇವಿ ಕೋಂ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಣಕಾರ ವಗೈರೆ 7 ಜನಮುಖ್ಯಸ್ಥ25183933008/10/2001