ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56602718PDF1) ಮೇಘಾ ಗಂ ಅನಂತ ಬುರ್ಲಿ 2) ವೇಣುಗೋಪಾಲ 3)ಜೋತಿ ತಂ ಅನಂತ ಬುರ್ಲಿ 4)ಶೇತುಮಾದವ ಬುರ್ಲಿ ವಾರಸಾ10256005/01/2008