ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56632710.5CORNERಶಿವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಲಕಾಟಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ34744574301/07/2003