ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56652718PDFರಾಮಪ್ಪ ಶನಸಪ್ಪ ರಾಜಾಪೂರಿ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯಸ್ಥ7316/ಬಿ3933019/10/2001