ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56692718PDFರಾಚಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಗಲಗೊಂಬ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯಸ್ಥ102633933029/01/2003