ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56702718PDFವಿನೋದಕುಮಾರ ಹೀರಜಿ ಪಟೇಲ @ ಪೋಕಾರಹಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ