ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ.ಸ್ಪೆ712720.5CORNERಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿಂ. ಹೂಲಿ 2)ಸಂಧ್ಯಾ ಗಂ ಅಶೋಕ ಹುಲಿ 3)ರುಶಿಕೇಸ ಹುಲೆಹಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ10256013/05/2014