ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ5724120PDF1)ಭೀಮಾಬಾಯಿ ವಂಕಟರಾವ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಹಾಗೂ ವಗೈರೆವಾರಸಾ10194/ಎ/13 14/03/2016