ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ4754018PDFಉಮಾದೇವಿ ಕೊಂ. ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲಮುಖ್ಯಸ್ಥ10191/ಓ/1ಅ/16156024/12/2003