ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ4764018PDFಅಜೀತಕುಮಾರ ತಂ ಹಂಸರಾಜ ಬೇತಾಳಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬ10188ಎ/1ಬಿ/118090015/03/2013