ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ4774018PDFಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಗಜಾನನ ರಾಯಕರಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು9409/2,41119440019/12/2012