ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ4781840PDF1) ದೀಪಕ 2) ಹರೀಶ 3) ಕುಮಾರ ಅಶೋಕ, ಧರ್ಮರಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು102046157015/02/2012