ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ.ಸ್ಪೆ794120PDFಸೋಮಪ್ಪ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ10218/ಎಲ್‌7106007/09/2004