ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ4874018PDFನಂದಲಾಲ ಕನ್ಹಯಾಲಾಲ ಸುರಾನಾಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು10188/ಬಿ18090010/12/2012