ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ5884120CORNER1) ಜಯಸೂರ್ಯ ವೆಂಕಟರಾವ ಗೋವೆಕರ 2)ಕಸ್ತೂರಿ ತಂ ವೆಂಕಟರಾವ ಗೋವೆಕರಮುಖ್ಯಸ್ಥ1618ಬಿ11409508/07/2003