ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ5894120PDF1) ರಮಾಕಾಂತ ವೆಂಕಟರಾವ ಗೋವೆಕರ 2) ಉಪೇಂದ್ರ ತಂ ವೆಂಕಟರಾವ ಗೋವೆಕರಮುಖ್ಯಸ್ಥ1618ಅ7106008/07/2003