ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5691  PDFಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಮಾಧವರಾವ ವಾಳ್ವೇಕರಮುಖ್ಯಸ್ಥ10191/ಒ/14ಅ/1