ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56952718PDFವಿಜಯಕುಮಾರ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಗಿಡ್ನವರ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯಸ್ಥ10221ಅ/1ಅ3933014/12/2009