ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56ಇ1982720.5CORNERಶ್ರೀಕಾಂತ ಸಿದ್ದನಗೌಡ್ರ ಗೌಡ್ರಮುಖ್ಯಸ್ಥ10194ಅ/105343819/03/2003