ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
56991827PDFವಿಠ್ಠಲ ತಂ. ನಾರಾಯಣ ಮೋಹರೆ ವಗೈರೆ 3ಜನವಾರಸಾ9484,485002/09/2006