ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
561012718PDFಮೊಹ್ಮದಯುಸಫ್ ಅಬ್ದುಲರೆಹಮಾನ ಬೇಪಾರಿ 2)ಹುಸೆನಬಿ ಅಬ್ದುಲರೆಹಮಾನ ಬೇಪಾರಿ ಖರೀದಿದಾರರು0  26/10/2017