ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
561022718PDFಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಚಿಲ್ಲಾಳಶೆಟ್ಟಿ ವಗೈರೆ 1 ಜನಮು.ಜಂಟಿ4374/ಬಿ3915030/11/2004