ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
561032718PDFರತ್ನಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಾಬುರಾವ ತೇಲಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ7230/1+23933023/06/2008