ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
561062718PDFಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಜ್ಜನಖರೀದಿದಾರರು6397122800009/11/2011