ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
561072718PDF1) ಪೀರಮಾ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಹೊನ್ಯಾಳ ಉರ್ಫ ಪಿಂಜಾರೆ 2) ರಿಯಾಜಅಹ್ಮದ 3)ಲಾಲಸಾಬ 4)ಪಯಾಜ 5)ಯೂನುಸಅಹ್ಮದ 6) ಮುನ್ನಿಬೇಗಂ ತಂ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಹೊನ್ಯಾಳ ಉರ್ಫ ಪಿಂಜಾರೆ 7)ಅಬ್ದುಲರಜಾಕ ತಂ ಜಂಗ್ಲಿಸಾಬ ಹೊನ್ಯಾಳವಾರಸಾ1106/18001/01/1900