ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
561092718PDFಶಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ಈಂಗಳೆಬಾಡಿಗೆದಾರ2238/23933028/10/2002