ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಮ್‌721812PDFಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಯಿಕಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  13200020/01/2004