ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಮ್‌761812PDFಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ವಿ. ಸಜ್ಜನಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  13200010/11/2001