ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
58ಎಸ್‌48129PDFಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ರಂ. ಗನಮನ್ನವರಸಂತ್ರಸ್ಥರಲ್ಲದವರು  6393815/10/2001